رئیس هیات مدیره موسسه امام هادی (ع) گفت: معاندان دین و افراطیون به گونه ای با ذهن جوانان در فضای مجازی بازی می کنند که اشاعه دهند اکثر احادیث شیعی ما اسرائیلیات (احادیث وارد شده از یهود) و بدون سند است و جوانان باید مراقب این دسیسه ها باشند.

داوطلبان آزمون‌ ورودی دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ سال‌ 1397 و همچنین‌ بیست و سومین دوره المپیاد علمی‌ دانشجویی‌ کشور از امروز می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش کارت آزمون خود را دریافت کنند.