صالحی عمران :

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای درباره جزیره‌ای عمل شدن ارائه آموزش‌های مهارتی از سوی دستگاه‌های مختلف انتقاد کرد و گفت: با تجمیع نهادها و ارائه آموزش‌ها در نظام یکپارچه می‌توان به اهداف عالی در حوزه مهارت‌آموزی و ایجاد اشتغال دست یافت.

رئیس دانشگاه پیام نور

رئیس دانشگاه پیام نور با بیان اینکه در دنیای امروز تربیت نیروی انسانی در کشورهای پیشرفته شاخص بسیار مهمی است، نقش و رسالت اساتید در این خصوص را بسیار سنگین و مهم دانست و افزود: ثروت اکثر کشورهای پیشرفته به خاطر معادن یا اقتصاد نیست بلکه شاخص هایی مثل بهداشت، سلامت و در راس آن نیروی انسانی یکی از مهم ترین مواردی است که مورد توجه قرار گرفته است.