آیین نامه فعالیت های علمی در جلسه شورای آموزشی دانشگاه پیام نور تغییر کرد و از این پس شیوه امتحانات و نمره گرفتن در این دانشگاه با تغییراتی همراه خواهد بود

باج‌گیری حالا به یک جریان فراگیر در مناسبات دانشگاهی تبدیل شده است؛ به این ترتیب که دانشجو در ازای تفقدی که از سوی استاد نیاز داشته و طلب می‌کند، باید به او باج بدهد، باجی که پایه‌های کرسی استادی وی را استوار نگاه خواهد داشت!!

هر انقلابی به عنوان دگرگونی ناگهانی در تمام ابعاد و ساختارهای موجود بدون استثناء دوستانی دارد و دشمنانی؛ ویژگی های خاص و متمایز از دیگر انقلاب ها سبب شده است شدت محبت دوستان و از سوی دیگر کینه و عداوت دشمنان انقلاب اسلامی در مسیر اهداف و آرمانهایش مضاعف گردد.

فرهنگ، تهاجم فرهنگی،جنگ نرم،جنگ فرهنگی، این جملات برای شما آشناست جملاتی که فقط از زبان دلسوزترین مسئول نظام به همگان یاد آوری شده است