آقای روحانی در ابتدا می گفت: آمریکا کدخداست و بستن با کدخدا راحت‌تر است اکنون چه شده که می گوید به کمپ اسلام پناه بیاورید