در این بیانیه آمده است:ما از این شایعه پراکنی ها نمی هراسیم، ما از اینکه علیه ما چیزی بنویسند باکی نداریم. آن زمانی که ما تصمیم به این کار گرفتیم، نخواستیم در هیچ کجا و نزد هیچ کس وجاهت پیدا کنیم.

این روزها خیابان ها و معابر شهر تهران به روال سالهای قبل رنگ و بوی تازه ای به خود گرفته اند