نوزاد 4 پایی که به دلیل یک بارداری ناموفق با وضعیت جسمی عجیب و غریب به دنیا آمده بود بعد از یک جراحی پیچیده موفقیت آمیز از بیمارستان مرخص شد.