تعدادی از دانشجویان دانشگاه های تهران همزمان با روز ملی فناوری هسته پس از اقامه نماز در “جمعه اعتراض به بدعهدی های آمریکا و خط سازش داخلی” اقدام به برپایی راهپیمایی نمودند.

بیانیه ی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهرری؛

در طی مدت دو سال اخیر و در روند مذاکرات همه ی مردم و مسئولان نظام با دولت همراه و همدل شدند تا شاهد موفقیت دستگاه دیپلماسی باشند و ثمره ی این مذاکرات را در زندگی خود احساس کنند. اما جز دبه کردن طرف غربی چیزی عایدشان نشد.