مسئول سیاسی و فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه های پیام نور استان تهران؛

پوریا ابراهیم پورضیایی؛مسئول سیاسی و فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه های پیام نور استان تهران طی بیانیه ای ،اقدامات دولت در تصویب قراردادهای ipc و fatf را محکوم کرده و مورد انتقاد قرار داد.