با جمع‌آوري تجربيات مسئولين گروه‌هاي جهادي در عرصه مديريت و با نگاهي به متون آموزشي و دوره‌هاي ارائه شده، به طور خلاصه به بيان اصول اوليه، راهکارهاي کاربردي و نيز بايدها و نبايدهاي مديريت اردوي جهادي پرداخته است.